Rinkkaai -Duurzaam wonen aan het park

IN VOORBEREIDING
RINKKAAI
GENT

IN VOORBEREIDING
RINKKAAI
GENT

Een droge bouwput dankzij bronbemaling

Rinkkaai voorziet naast de bovengrondse bebouwing ook één ondergronds niveau ten opzichte van de Koningin Fabiolalaan. Vooraleer er met de aanleg van de bouwput gestart wordt, moet het grondwater plaatselijk weg geraken. Dit gebeurt na een grondige studie door experten zoals AGT, aan de hand van een bronbemaling.

Een bronbemaling: hoe werkt dat?

Om een bouwput te realiseren verlaagt de aannemer tijdelijk het grondwater. Ze steken filterbuizen in de grond en sluiten deze aan op een pompsysteem. Er zijn hiervoor verschillende technieken, elk met zijn voor- en nadelen.

Vooraleer een keuze hierin te maken, schakelt de bouwheer een gespecialiseerd studiebureau in. Zij doen een uitgebreid onderzoek naar de bouwplaats en de ruimere omgeving. Ook brengen zij de milieutechnische randvoorwaarden in kaart en berekenen de risico’s en onzekerheden. Voor Rinkkaai deed AGT deze studies.

Wat is de aanpak voor Rinkkaai?

Er werden verschillende scenario’s overwogen, met telkens veel tussenonderzoeken en gesprekken met verschillende betrokkenen. Zeker met het Elzenbos in de buurt was het opportuun om bedachtzaam tewerk te gaan.

De bemaling voor de uitgraving van Rinkkaai wordt uitgevoerd door middel van dieptebronnen.

Ter hoogte van het Elzenbos wordt er gekozen voor retourbemaling. Hierbij wordt het opgepompte water terug in de grond gepompt zodat de grondwaterlaag ter hoogte van het Elzenbos niet aangetast wordt. Deze retourbronnen worden geplaatst aan de noordzijde van de Koningin Fabiolalaan.

Deze techniek heeft als nadeel dat de kostprijs ervan redelijk onvoorspelbaar is: hoe goed zal de grond het water opnemen, hoe vaak slibt het filtersysteem toe enzovoort. Niet de goedkoopste keuze dus om voor een retourbemaling te opteren, maar zo blijft de impact van de bemaling op de grondwaterstand van het Elzenbos tot een minimum beperkt. Wat we zeer belangrijk vinden voor het behoud van het Elzenbos.

Waar gaat het grondwater naartoe?

In de opstartfase van een bemaling spreken we soms over 75 m³ per uur dat afgevoerd moet worden. Dat is heel wat water. Dit debiet vermindert echter zodra de benodigde grondwaterverlaging is bereikt en wordt nog verder afgebouwd zodra de werken ver genoeg gevorderd zijn.

Een groot deel van het bemalingswater zal geretourneerd worden naar het Elzenbos. Het opgepompte water dat niet naar het Elzenbos geretourneerd wordt, zal in eerste instantie worden afgevoerd naar de Leie. Enkel indien het niet mogelijk blijkt om af te voeren naar de Leie – zoals bijvoorbeeld bij een zeer lage waterstand of tijdelijke drooglegging van de Leie – zal er naar de riolering afgevoerd worden.

Controle ten allen tijde

De bemalingstijd wordt altijd zo kort mogelijk gehouden en het verlagingspeil in de bouwputzone zal nooit lager reiken dan strikt noodzakelijk. Ten allen tijden zal de grondwaterstand, binnen en buiten de bouwput, gemonitord worden door middel van peilbuizen. Bovenop de monitoring van het grondwaterpeil, worden er op bepaalde locaties ook zettingsmetingen gedaan om optredende zettingen in de gaten te houden. De kwaliteit van het bemalingswater wordt bovendien gecheckt alvorens dit retour gaat naar het Elzenbos of de Leie.

Word ik als buurtbewoner op de hoogte gehouden?

Nog voor de start van de bemaling worden de buurtbewoners op de hoogte gebracht van de werken. Deze buurtcommunicatie wordt ook opgenomen in het Minder Hinder Plan dat zal opgemaakt worden.

Een erkende en onafhankelijke landmeter zal de bewoners, die in een ruime straal rond Rinkkaai wonen, contacteren om een plaatsbeschrijvingen uit te voeren. De plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat de toestand bij het begin van de werken vergeleken kan worden met de toestand op het einde teneinde eventuele schade vast te stellen. Deze gedetailleerde beschrijving creëert duidelijkheid tussen de partijen.

2022 © Rinkkaai